En ny plan kan bane vejen for flere nye ungdomsboliger ved Aalborg Universitet. By- og Landskabsudvalget i Aalborg skal den 24. januar tage stilling til et udkast til en ny lokalplan, som skal være med til at sikre universitetets udvikling i de kommende år, og muliggøre realiseringen af to konkrete byggeprojekter i form af et nyt læringshus/campusbibliotek samt en studieboligbebyggelse kombineret med øvrige centerfunktioner.

Af hensyn til bylivet i gadeplan må der ikke indrettes boliger i bebyggelsens stueetager ved Campus Forum. Stueetager skal her udformes som “aktive facader”’ af samme grund, fremgår det af notat fra By- og Landskabsforvaltningen.

Lokalplanen skal desuden gøre det muligt at opføre dagligvarebutikker og mindre udvalgsvarebutikker med et samlet maksimalt butiksareal på 3.000 kvadratmeter. Dagligvarebutikker må maksimalt være 1.200 kvadratmeter store, mens udvalgsvarebutikker må opføres med en størrelse på op til 500 kvadratmeter.

Boligselskab bag planen om nye ungdomsboliger ved Aalborg Universitet

Der kan bygges i op til fem etager med en maksimal bygningshøjde på op til 20 meter. Herudover åbnerlokalplanen mulighed for at indpasse en bebyggelse i op til syv etager og 25 meter. Bebyggelsen skal tilføre bydelen en ny større funktion med visuel tyngde.

Mod byparken og nabobebyggelsen ved Damstræde nedtrappes bebyggelserne til en lavere skala, så der sikres en harmonisk overgang. Indenfor de udlagte byggefelter er der en samlet rummelighed på 28.000 kvadratmeter eksklusive parkeringsanlæg.

I lokalplanen stilles der en række krav der skal medvirke til at sikre arkitektonisk kvalitet. Det gælder eksempelvis generelle krav til brug af naturlige og genanvendelige materialer og en afdæmpet farveskala, ligesom der fastsættes bestemmelser omkring skiltning, belysning og teknik, som kan balancere æstetiske hensyn med ønsket om et levende bymiljø.

Det er Himmerland Boligforening, der planlægger at opføre de 70 nye ungdomsboliger ved Aalborg Universitet. Himmerland Boligforening er en af Jyllands største almene boligorganisationer med cirka 7.000 lejemål fordelt på familieboliger, ungdomsboliger og seniorboliger. Du kan søge efter en ny lejebolig på boligforeningens hjemmeside.