Afgørelse om H.C. Andersen Adventure Tower på vej.
H.C. Andersen Adventure Tower.

Det er ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT), som ønsker at etablere en turistattraktion i form af en H.C. Andersen forlystelses- og oplevelsespark, observationsplatform, restauranter, hotel, ejerlejligheder, butikker og kontorer tæt ved krydstogtskajen.

Det er planen, ifølge den indgåede betingede grundkøbsaftale fra december 2018 mellem Københavns Kommunes udviklingsselskab By & Havn og HCAAT-projektudvikleren, at der skal kunne vedtages en lokalplan i 2021, som muliggør et færdigt byggeri i 2028. På arealet vil der også blive opført 25 procent almene boliger fra KAB, som omfatter cirka 200-300 ungdoms- og studieboliger, og derudover en større grøn park med gratis offentlig adgang.

– Vi har rejst 30 millioner kroner og tilsagn om i alt 55 millioner kroner fra private investorer med baggrund i den betingede grundkøbsaftale med By & Havn, som bygger på den privatretlige aftale, der er baseret på den forudsætning for igangsættelse af planprocessen, som blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget i oktober, udtaler Kurt Immanuel Pedersen, administrerende direktør for HCAAT-projektet.

– Vi anmoder ikke om en endelig beslutning, men vi anmoder om, at planprocessen igangsættes, så vi kan præsentere ideprojekter fra Bjarke Ingels med tre forskellige og ligeværdige skitseprojekter, der vil illustrere mulighederne på grunden i sammenhæng med det øvrige Nordhavn, udtaler Kurt Immanuel Pedersen.

De tre skitseforslag må gerne anvise forskellige højder på tårnet, så længe det samlede bruttoetageareal opretholdes.

Forvaltning kontra grundkøbsaftalen med By & Havn

Der er uenighed mellem Københavns Kommunes forvaltning på den ene side, og kommunens eget udviklingsselskab By & Havn og HCAAT-projektudvikleren på den anden side, om grundlaget for gennemførelsen af projektet. Udfordringerne er den maksimale byggehøjde, effekten af en privatretlig aftale mellem By & Havn og HCAAT i forhold til ibrugtagningstidspunktet af HCAAT-parken og tidspunktet for vedtagelse af en eventuel lokalplan, som skal muliggøre projektet.

Den betingede grundkøbsaftale med By & Havn giver mulighed for et HCAAT-byggeri på op til 280 meter, mens forvaltningerne anbefaler, at man maksimalt bygger med en højde på 60 meter i Ydre Nordhavn.

– Det forekommer meget uambitiøst, hvis Københavns Kommune kun vil tillade byggeri på 60 meter ved et ubebygget havneområde, når man i Aarhus ved havnen nu må bygge op til cirka 140 meter, i Malmø har bygget cirka 190 meter og i Gøteborg ved havneområdet bygger cirka 240 meter. Tilmed har Københavns Kommune tidligere vedtaget byggehøjder på cirka 115 meter, for eksempel på posthusgrunden, som er tættere på bymidten og tæt på allerede bebyggede områder, udtaler Kurt Immanuel Pedersen.

– Det virker hæmmende for byens udvikling, hvis man nu pludselig låser Ydre Nordhavn fast til en byggehøjde på maksimalt 60 meter, som svarer til højden på mange af de krydstogtsskibe, der anløber krydstogtskajen, siger han.

Privatretlig aftale

By & Havn har indgået en betinget grundkøbsaftale med projektudviklings-selskabet HCAAT, som omhandler en privatretlig aftale med en sanktionsmulighed i form af en bod på 500 millioner kroner, hvis HCAAT-projektet ibrugtages før den planlagte Nordhavnstunnel er etableret, forventeligt ultimo 2027.

Denne klausul i den privatretlige aftale skal sikre samtidighed i ibrugtagningen af forlystelsesparken i forhold til åbningen af Nordhavnstunnellen således, at der ikke opstår trafikale problemer i Nordhavn på grund af etableringen af HCAAT-projektet. Det var et bredt flertal i Teknik- og Miljøudvalget som i oktober besluttede, at en sådan klausul i en aftale med By & Havn var forudsætningen for igangsættelsen af planprocessen.

Forvaltningerne på rådhuset gør opmærksom på, at den foreliggende underskrevne privatretlige aftale mellem By & Havn og HCAAT ikke kan gøres gældende af kommunen, men alene er et forhold mellem grundsælger og grundkøber. Derfor indstiller forvaltningen, at der tidligst vedtages en lokalplan som muliggør HCAAT-projektet i 2025, der er to år før den forventede åbning af Nordhavnstunnellen.

Forvaltningerne gør ikke rede for, ej heller foreslår en løsning af forholdet om klausulen i den privatretslige aftale mellem By & Havn og HCAAT. Forholdet kan løses juridisk, hvis alle tre parter er villige til at fremme projektet.

– Det er en usaglig begrundelse fra forvaltningen for afvisningen af den privatretlige aftale med By & Havn, idet forvaltningen jo ikke direkte skal sikre overholdelsen af aftalen, men det skal kommunens selskab By & Havn derimod, særligt med truslen om en bod på en halv milliard kroner ved ibrugtagning før åbning af Nordhavnstunnellen, udtaler Kurt Immanuel Pedersen.

– Vi finder det bekymrende, at forvaltningen i Københavns Kommune underkender værdien af en privatretlig aftale, der sikrer, at der er samtidighed i åbningen af HCAAT-parken i forhold til åbningen af Nordhavnstunnellen, som vi har indgået med kommunens eget udviklingsselskab By & Havn, endda på opfordring fra et politisk flertal i Teknik- og miljøudvalget i oktober, udtaler Kurt Immanuel Pedersen

Behov for beslutning om planprocessen

– De øvrige delelementer i den foreliggende indstilling er alle forhold, der ved den planlagte konkurrence, hvor tre ligeværdige projekter skal forelægges et professionelt dommerudvalg, vil blive belyst og løst i samarbejde med By & Havn og Københavns Kommune, udtaler Kurt Immanuel Pedersen, adm. direktør for HCAAT-projektet.

Igangsætning af konkurrencen er dog betinget af, at der nu træffes en politisk beslutning, som sikrer, at kommunens forvaltninger sammen med By & Havn og HCAAT deltager i processen frem mod et endeligt projektforslag.

Derfor skal der træffes beslutning om igangsættelse af plangrundlaget med udgangspunkt i, at der kan foreligge en startredegørelse ultimo 2019 og en lokalplan senest ultimo 2021.

Nye investorer i HCAAT-projektet

Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT) har rejst kapital fra investorer til finansiering af første etape af udviklingen af højhus-projektet på op til 280 meter, og etableringen af en forlystelses- og oplevelsespark i Ydre Nordhavn i København

Der er senest givet tilsagn om at rejse yderligere 20 millioner kroner fra både eksisterende og nye investorer, og samlet omfatter investeringen nu 55 millioner kroner

Blandt de nye investorer er rådgivningsvirksomheden Cubic Group med kernekompetencerne indenfor bygherrerådgivning, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering. Cubic Group har udført, bygherrerådgivning, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og commissioning på nogle af de mest komplicerede byggerier, der er blevet udført og udføres i nyere tid. Dette drejer sig blandt andet om Metro Cityringen, Panum Bygningen, Amager bakke, DTU, Københavns miljøcenter, Baneudvidelsen til Ringsted og Green Lighthouse.

Derudover er FB Gruppen, som er en betydelig ejendomsudvikler, særligt i Københavnsområdet, og investeringsselskabet Sealand Capital, blandt investorerne.

Kapitalforhøjelsen finansierer første runde af HCAAT-ejendomsprojektet, blandt andet udarbejdelsen af skitseprojekter og den betingede grundkøbsaftale med By & Havn, frem til den forventede færdiggørelse af lokalplan for projektet i 2021.

John Christensen, indehaver af De 5 Stjerner, er fortsat medejer af og bestyrelsesformand for HCAAT. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er direktør og iværksætter Niels Heimburger, Christian Jørgensen (Økonomidirektør i FB Gruppen), David Zahle (Partner i arkitektfirmaet BIG) og administrerende direktør Kurt Immanuel Pedersen, som også er medejer af HCAAT.


Fakta om HCAAT-projektet

HCAAT-projektet til cirka 7,5 milliarder kroner vil være et af de største private investeringsprojekter i Danmark.

Projektet vil i byggefasen frem til den forventede åbning i 2028 skabe cirka 8.000 nye arbejdspladser og permanent skabe cirka 1.500-1.800 nye arbejdspladser i og omkring forlystelses- og oplevelsesparken, observationsplatformen, hotellet samt i forretninger og på restauranterne, skønner økonomerne i arbejdsgiverforeningen for turisme- og restaurationsbranchen Horesta.

Arkitektfirmaet BIG ved Bjarke Ingels bliver ansvarlig for helhedsarkitekturen, og BIG har valgt også at investere i HCAAT-projektet.

3F København og Horesta har anbefalet Borgerrepræsentationen at gennemføre HCAAT-projektet med en lokalplan i 2021.

HCAAT-teamet består af BIG, SLA, RAMBØLL, ZÜBLIN, FORREC, ECA og DELOITTE (finansiel rådgiver for kapitalrejsning til projektet).

  • Højhus på op til 280 meter
  • Forlystelses- og oplevelsespark samt offentligt tilgængelige friarealer.
  • Et samlet byggeprogram på op til 155.250 kvadratmeter samt op til 39.000 kvadratmeter parkering/kælder.
  • Grundareal på cirka 103.500 kvadratmeter ved metroen og Krydstogtskaj i Nordhavn.
  • 25 procent almene boliger fra KAB – cirka 200-300 ungdoms- og studieboliger.
  • Investering på cirka 7,5 milliarder kroner.
  • Forventet åbning i 2028.